لطفا فقط از حساب های زیر برای پرداخت در وبسایت اقدام نمایید

شماره حساب بیت کوین

شماره حساب زرین پال

به نام حسین صادقی بویاغچی شماره‌حساب زرین‌پال: ZP.138113

شماره حساب بانک قوامین

  • بانک قوامین   به نام   حسین صادقی بویاغچی   شماره حساب   265790500104873   شماره کارت   6395991117765867

شماره حساب بانک ملی

  • بانک ملی به نام حسین صادقی بویاغچی شماره حساب 0345716268005 شماره کارت 6037991735274932 شماره شبا IR59 0170 0000 0034 5716 2680 05