اطلاعیه : فراخوان حمایتی از استارتاپ ها و ایده های نوین